برچسب: یقه سفید
آشنایی با 
جرایم یقه سفیدها
۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آشنایی با 
جرایم یقه سفیدها

فارغ از مناقشه‌های نظری پیرامون تعریف و تعیین چهارچوب مفهومی جرایم یقه‌سفیدها، همگان بر اهمیت بررسی این جرایم و پیامدهای مختلف آن در سطحهای مختلف تأکید دارند. باید قبول کرد که این‌گونه از جرایم، به عنوان گونه‌ای مستقل از جرایم، در مطالعات جرم‌شناختی و حتی پژوهشهای جرم‌شناختی، علی‌رغم اذعان به اهمیت آن، کمتر موردتوجه و بحث قرارگرفته است…