برچسب: کمیسیون تطبیق
دریافت هزینه امتیاز خط
 برای هر دستگاه از خطوط اتوبوسرانی
۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دریافت هزینه امتیاز خط
 برای هر دستگاه از خطوط اتوبوسرانی

با رای دیوان عدالت اداری بند 10 صورتجلسه شماره 564 مورخ2/3/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط برای هر دستگاه از خطوط اتوبوسرانی بخش غیردولتی مورد ابطال قرار گرفت.
..