برچسب: وزرات کار
چگونه شکایت شغلی خود را پیگیری کنیم؟
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چگونه شکایت شغلی خود را پیگیری کنیم؟

چگونه شکایت شغلی خود را پیگیری کنیم؟ نظامهای حقوقی سالم و پیشرفته به سیستم دادرسی کارآمد خود متکی هستند. اگر بسترهای لازم برای احقاق حق ذینفعان در یک قانون و مقرره فراهم نشــود، قطعاً یکی از ارکان وجود عدالت دچار تزلزل و نقصان می‌شود. دادرسی در هر کشور و سیستم قضایی فیلتری است که روابــط…..