برچسب: هيأت کارشناسي
اگر کارشناس منتخب میزان خسارت را تعیین کند و خواهان به آن اعتراض کند و هیأت کارشناسی میزان خسارت را کمتر از کارشناس منتخب برآورد کند تکلیف دادگاه چیست؟
۲۹ مرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

اگر کارشناس منتخب میزان خسارت را تعیین کند و خواهان به آن اعتراض کند و هیأت کارشناسی میزان خسارت را کمتر از کارشناس منتخب برآورد کند تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه شماره۱۶۷۶/۹۲/۷                تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ سؤال در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌گردد چنانچه هیأت مذکور…..