برچسب: نيروهاي مسلح
مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند

مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند نظر مشورتی شماره 7/34/253727 مورخ 14/11/1394 اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه مشورتی خود اعلام کرد که مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند. در نظرمشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی اداره کل…..

موکول کردن بازنشــستگی جانبازان با استــفاده از سنـــوات ارفاقی به داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت مغایر قــــانون است.
۲۳ مرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

موکول کردن بازنشــستگی جانبازان با استــفاده از سنـــوات ارفاقی به داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت مغایر قــــانون است.

موکول کردن بازنشستگی جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقی به داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت مغایر قانون است.تاریخ: 27 آذر 1391 کلاسه پرونده: 196/88 شماره دادنامه: 671 موضوع رأی: ابطال بند یک از قسمت الف و بند 11 از قسمت ب (شرط 25 سال) در بخشنامه شماره 5186- 41/40/م- 1387/4/9 معاونت نیروی انسانی سپاه…..