برچسب: نظریه عدم سقوط حق حبس
حق حبس زوجه باوجود اعسار زوج
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق حبس زوجه باوجود اعسار زوج

یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته‌شده، حق حبس در نکاح می‌باشد؛یعنی زوجه می‌تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سؤالی که مقاله حاضر می‌کوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا باوجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟