برچسب: ناکامی های اقتصادی
خشونت فرهنگی زاده ی ناکامیهای اجتماعی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خشونت فرهنگی زاده ی ناکامیهای اجتماعی

شکی نیست که توانمندیهای آدمی جهت نیل به اهدافش محدوداست وانسانها به فراخور توانمندیهای فیزیکی-روحی ،قادر به انجام یک سری فعالیتها درعرصه های مختلف هستند …