برچسب: معاون آموزشی دانشگاه تهران
ارتقای اختیارات دانشگاهها در پذیرش دانشجوی دکتری
۱۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ارتقای اختیارات دانشگاهها در پذیرش دانشجوی دکتری

در جلسه معاونین آموزشی دانشگاههای منطقه یک عنوان شد ارتقای اختیارات دانشگاهها در پذیرش دانشجوی دکتری تاکید بر ارتقای سطح اختیارات دانشگاهها در پذیرش دانشجوی دکتری از موضوعات مهمی بود که در جلسه معاونین آموزشی دانشگاههای منطقه یک مطرح شد. دکتر سید حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران و دبیر جلسه معاونین آموزشی دانشگاههای منطقه…..