برچسب: معاهده اوتاوا
اهمیت حیاتی کنوانسیون منع مین

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اهمیت حیاتی کنوانسیون منع مین


حدود ۲۰ سال از زمانی که «معاهده اوتاوا» شکل گرفت گذشته است. بر اساس این معاهده، استفاده از مینهای ضدنفر منع شده است. این بخش مهم از حقوق بین‌المللی بشردوستانه و تمامی ‌مزایایی که با خود به همراه داشته اکنون دیگر امری عادی تلقی می‌شود…