برچسب: قضات صلح
نگاهی به‌نظام حقوقی انگلستان

۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نگاهی به‌نظام حقوقی انگلستان
 The English Legal system
این نظام دارای دو نوع حقوق است:
الف: کامن لا(Common law): اصول اساسی حقوق است که در دعاوی گذشته ((رویه قضایی)) که مجلس هیچ‌گونه مقررات یا قوانین خاصی را در مورد آنها مقرر نکرده ُبکار گرفته می‌شود. وجود کامن لا بدین معناست که قاضی مجبور نیست وقتی‌که دعوای ناآشنا و جدیدی مطرح گردیده به قوانین مصوب مجلس رجوع کند. بجای این کار ُاو در سوابق قضایی (پرونده‌های قبلی از نوع مشابه) و اصول عمومی جستجو می‌کند…