برچسب: عوامل اجتماعی
بررسی ابعاد اجتماعی جرم تکدی گری
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی ابعاد اجتماعی جرم تکدی گری

بررسی ابعاد اجتماعی جرم تکدی گری     بسیاری از انواع تکدی گری، بر اساس عوامل روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به وجود می‌آید و محصول ساختار اجتماعی و نارساییهای ناشی از آن است. با توجه به مطالعات انجام‌شده، به‌طورکلی عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش پدیده تکدی را می‌توان در دو عامل عمده و…..