برچسب: عرف و کاربرد
منابع داوری تجاری بین‌المللی
۲۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

منابع داوری تجاری بین‌المللی

منابع داوری تجاری بین‌المللی     مواردی را که حقوق بازرگانی فراملی در آنها اولویت داشته و مجری است و قانون داخلی مشخصی حاکم بر قرارداد نیست، موردبحث قرار می‌دهیم؛ یعنی مطالعه وضعیتی که هیچ حقوق داخلی که مقررات آمره آن در خصوص قرارداد قابل‌اجرا باشد و مقررات تکمیلی آن، خلأ ناشی از سکوت حقوق…..