برچسب: شهید کشوری
ابطال مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شیرودی و شهید کشوری از شرکت توسعه اماکن ورزشی به وزارت ورزش
۲۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ابطال مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شیرودی و شهید کشوری از شرکت توسعه اماکن ورزشی به وزارت ورزش

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شیرودی و شهید کشوری از شرکت توسعه اماکن ورزشی به وزارت ورزش     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه هیأت‌وزیران مبنی بر واگذاری مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شیرودی و شهید کشوری از شرکت توسعه اماکن…..