برچسب: شهروندان قانون مدار
در جهان هر مرد و کاری…..
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

در جهان هر مرد و کاری…..

روزنامه دنیای حقوق آمده است تا جای یک نشریه ویژه با رویکرد امور حقوقی را در قفسه مطبوعات کشور خالی نگذاشته باشد، در عالم ادب اکتا ویو پاز گفته بود که: فکر نمی‌کنم جامعه خوبی داشته باشیم بی‌آن که شاعران خوبی داشته باشیم …