برچسب: شرکت های دولتی
تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵
۳۰ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۹۸۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد …