برچسب: سیاست پولی
آیا استقلال بانک مرکزی ممکن است؟
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا استقلال بانک مرکزی ممکن است؟

شیب تند افزایش پایه پولی و نقدینگی آیا استقلال بانک مرکزی ممکن است؟   کارشناسان می‌گویند در سالهای اخیر علیرغم سعی سیاست‌گذاران اقتصادی در کنترل نقدینگی، پایه پولی و نقدینگی با شیبی تند افزایش‌یافته؛ حتی بیش از زمانی که افزایش ارادی در پایه پولی موردانتقاد بود. کنترل تورم یا خروج از رکود؟! این سؤالی است…..