برچسب: زنان متهم
پژوهش میدانی تأثیر جنسیت زن در تعیین مجازات کیفری مطالعه موردی دادگاههای کیفری مشهد 1392
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پژوهش میدانی تأثیر جنسیت زن در تعیین مجازات کیفری مطالعه موردی دادگاههای کیفری مشهد 1392

حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همه افراد و تابعان آن را شامل می‌شود و این حقوق برایشان یکسان است؛ اما حمایت از جنسیت زن، به‌دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظامهای کیفری کشورها پذیرفته شده است…