برچسب: دستگاه قضایی
مختصری بر جامعه شناسی جنایی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مختصری بر جامعه شناسی جنایی

هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند…..

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 14 )
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 14 )

  دکتر محمد زرنگ نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره…..

تدبیر قضایی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تدبیر قضایی

گفتن جملاتی که در زیر می آید شاید به مذاق قضایی خیلی از دوستان حقوقی و قضایی خوش نیاید و انتقادات شدیدی به آن وارد باشد …

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت سوم )
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت سوم )

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است…

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت اول )
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه (قسمت اول )

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد …

نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت دهم )
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره رضاخان (قسمت دهم )

کودتای سوم اسفند 1299 هـ.ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت، فصل نوینی در تاریخ ایران گشود…

ریشه‌یابی رفتارها در دستگاه قضایی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ریشه‌یابی رفتارها در دستگاه قضایی

آیا تاکنون برای شما اتفاق افتاده است که موضوعی را برای ارباب‌رجوع بیان کرده‌اید ولی به هر دلیلی ارباب‌رجوع منظور شما را درک نکرده است یا نخواسته که درک کند؟ …

داستان پارتی شبانه
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

داستان پارتی شبانه

ساعت یک نصفه شب همکاران محترم انتظامی تماس گرفتند و گفتند که حسب اطلاع شواری محل و همسایگان پارتی شبانه ی مختلط توام با آلات لهو و لعب و … در حال جریان است و از سر و صدای آن کسی آسایش ندارد …