برچسب: حکم وضعی
نکاتی چند از اصول فقه
۲۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از اصول فقه

نکته ۱: قیاس نوع دیگری از ادله‌ی استنباط اسلامی است.

نکته ۲: قیاس در اصول فقه همان تمثیل در علم منطق به معنای رسیدن از جزیی به جزیی دیگر است.
نکته ۳: ارکان قیاس:

۱. اصل یا مقیس علیه

۲. حکم اصل

۳. فرع یا مقیس

۴. علت حکم اصل

۵. حکم فرع…..