برچسب: حقوق بین الملل عمومی
تکامل تاریخی حقوق بین الملل – مبانی و تاریخچه حقوق بین الملل از قدیمترین ایام تا زمان معاصر
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تکامل تاریخی حقوق بین الملل – مبانی و تاریخچه حقوق بین الملل از قدیمترین ایام تا زمان معاصر

مقارن ورودانسان به فضاوتحولات شگرف وبیسابقه علمی که هرلحظه ممکن است تغییرات بسیاروسیع وعمیقی دراموراجتماعی وتولیدی وروابط ملل بوجود آوردبنظرمیرسدروابط ومناسبات بین المللی نیزدرمسیرروشنی ازپیشرفت وتکامل گام گذارده باشدوحقوق بین المللی آنچنانکه درقرون۱۸و۱۹روبکمال میگرائیددراین جهت پیش برود…

تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی

بدنبال اشغال سفارت ایالت متحده آمریکا در ایران و به گروگان گرفته شدن برخی از اعضای هیئت دیپلماتیک این کشور و همچنین ورود و استقرار نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان بار دیگرمسئله صلاحیت یکایک اعضای جامعه بین الملل در تنبیه و مجازات دولت هائی که مبادرت به نقض حقوق بین المللی نموده اند مطرح شد . دو نظریه متضاد در رابطه با این موضوع تاکنون عرضه شده است . نظریه ای مبتنی بر حاکمیت دولت ها و دیگری نظریه مبتنی بر گسترش همکاریهای بین المللی …

منابع داوری تجاری بین‌المللی
۲۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

منابع داوری تجاری بین‌المللی

منابع داوری تجاری بین‌المللی     مواردی را که حقوق بازرگانی فراملی در آنها اولویت داشته و مجری است و قانون داخلی مشخصی حاکم بر قرارداد نیست، موردبحث قرار می‌دهیم؛ یعنی مطالعه وضعیتی که هیچ حقوق داخلی که مقررات آمره آن در خصوص قرارداد قابل‌اجرا باشد و مقررات تکمیلی آن، خلأ ناشی از سکوت حقوق…..