برچسب: حقوق ایثارگران
تضمین حقوق ایثارگران در رویه قضایی
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تضمین حقوق ایثارگران در رویه قضایی

این کتاب دربردارنده دو بخش با عناوین: بخش اول: مفاهیم و مبانی؛ و بخش دوم: مرجع صالح به رسیدگی می‌باشد.

بخش اول مشتمل بر دو فصل است . در فصل اول ایثارگری، حق و قانون را در سه مبحث مورد بررسی قرار داده است. جنگ، جهاد و دفاع؛ بررسی ماهیت حقوقی ایثارگری؛ و مؤلفه‌های امنیت حقوقی در حوزه ایثارگران مباحث فصل اول را تشکیل می‌دهند…