برچسب: حقوق اتباع خارجی
مسؤولیت بین‌المللی دولتها در قبال نقض حقوق اتباع خارجی
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسؤولیت بین‌المللی دولتها در قبال نقض حقوق اتباع خارجی

مسؤولیت بین‌المللی دولتها در قبال نقض حقوق اتباع خارجی   پدیدآور: صلاح جعفری ناشر: تهران؛ میعاد اندیشه: 1395 مشخصات ظاهری: 100 صفحه معرفی مختصر: این کتاب دربردارنده پنج فصل با عناوین: فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری؛ فصل دوم: حقوق اتباع بیگانه با استناد به قانون داخلی؛ فصل سوم: همکاریهای بین‌المللی در مقابل جرائم اتباع…..