برچسب: توسعه پایدار
نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در برجسته‌سازی مفهوم توسعه پایدار (پرونده گابچیکُوو-ناگیماروس)
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در برجسته‌سازی مفهوم توسعه پایدار (پرونده گابچیکُوو-ناگیماروس)

قضیه پروژه گابچیکوو-ناگیماروس اولین قضیه مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به توسعه پایدار بود. این مقاله، ضمن بررسی این قضیه، به تحلیل سه جنبه مرتبط از این اصل می‌پردازد که در رأی دیوان به آنها پرداخته شد…