برچسب: تعلیق
بازگشت به زندگی

۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بازگشت به زندگی


تعلیق اجرای مجازات، تأسیسی، ارفاقی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما وجود دارد و یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت او به زندگی عادی در جامعه محسوب می‌شود…