برچسب: تحول
الزامات حقوق تربیتی درفقه امامیه با تأکید بر تحول بنیادین درآموزش وپرورش
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

الزامات حقوق تربیتی درفقه امامیه با تأکید بر تحول بنیادین درآموزش وپرورش

با توجه به سکوت قانون‌گذار در موارد عدم رعایت حقوق تربیتی کودکان به دلیل سهل انگاری و یا عدم آگاهی والدین، مربیان و سایرین، تردید و سؤال مهمی در ذهن به‌وجود می‌آید که آیا حقوق تربیتی فرزندان، الزامات و تکالیفی را بر عهده مکلفین خود ایجاد می‌کند؟