برچسب: تحدید مالکیت خصوصی
مالکیت در نظام حقوقی ایران با بررسی عملکرد شهرداریها
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مالکیت در نظام حقوقی ایران با بررسی عملکرد شهرداریها

نگارنده در این کتاب بر آن است تا ضمن تبیین جایگاه قانون به‌عنوان ایجادکننده نظم عمومی، حمایت و هدایت‌کننده و از سوی دیگر آزادی اراده مبتنی بر حفظ عدالت اجتماعی و اصل تسلیط، تمهیدات حقوقی برای این تقابل را دریابد. بنابراین نگارنده در این کتاب به سه فصل اشاره می‌کند: فصل اول: مفهوم مال و مالکیت ، اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط است…