برچسب: تامین خواسته
تـفـاوتها و شبـاهتهای تامین خواسته ودستور موقت

۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تـفـاوتها و شبـاهتهای تامین خواسته ودستور موقت


تفاوتها:
صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد * ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست. (بند ب و ج ماده 108 ق ا د م)
صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است * در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست. (قسمت اخیر ماده 108 ق ا د م و تبصره 1 م 325 ق ا د م)
قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتیکه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست. (م 119 و 325 ق ا د م)…