برچسب: اولیای دم
اثر رضایت اولیای دم به مباشر جرم، نسبت به معاون نیز قائل تسری است
۲۴ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اثر رضایت اولیای دم به مباشر جرم، نسبت به معاون نیز قائل تسری است

اثر رضایت اولیای دم به مباشر جرم، نسبت به معاون نیز قائل تسری است شماره پرونده ۳۷۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴ نظر شماره مشورتی ۹۹۴/۹۴/۷ مورخ۲۱/۴/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش ۱ ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات…..

اثر رضایت اولیای دم به مباشر جرم، نسبت به معاون نیز قائل تسری است
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اثر رضایت اولیای دم به مباشر جرم، نسبت به معاون نیز قائل تسری است

اثر رضایت اولیای دم به مباشر جرم، نسبت به معاون نیز قائل تسری است   شماره پرونده 372 ـ 1/186 ـ 94 نظر شماره مشورتی 994/94/7 مورخ21/4/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش 1 ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد…..