برچسب: انسانی سازی رفتارها
زیر پله‌های سردشت!
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

زیر پله‌های سردشت!

اگرچه دولتها در خصوص رعایت تعهدات حقوق بشری شهروندان و جمعیت تحت قلمرو صلاحیتشان، دارای نفع حقوق نیستند، ولی در خصوص رعایت حقوق بشردوستانه (ناظر بر دوران جنگ و درگیریهای مسلحانه داخلی و یا بین‌المللی) وضعیت متفاوت است، چراکه ترس دولتها از اقدامات متقابل و یا مقابله‌به‌مثل طرف دیگر درگیریها و نیز احتمال ایجاد مسؤولیت بین‌المللی برای دولتها و مسؤولیت بین‌المللی کیفری برای نظامیان و مقامات، دولتها را ناچار به رعایت مقررات حقوق بشردوستانه و انسانی سازی رفتارها و شیوه‌های جنگ می‌سازد…