برچسب: اعطاي حضانت
حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید با مصلحت فرزند، حضانت به ولی قهری طفل واگذار خواهد شد.
۲۹ مرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید با مصلحت فرزند، حضانت به ولی قهری طفل واگذار خواهد شد.

نظریه شماره۱۸۴۸/۹۲/۷                تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۲ سؤال با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می‌شود مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار…..