برچسب: اصحاب دعوي
بررسی اعتبار امر مختوم در رأی دیوان عالی کشور
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی اعتبار امر مختوم در رأی دیوان عالی کشور

بررسی اعتبار امر مختوم در رأی دیوان عالی کشور منصور رحمدل شرح موضوع: به‌موجب دادنامه شماره 9109970907300601 مورخ 19/10/1391 صادره از شعبه 13 دیوان عالی کشور که در مقام رد اعاده دادرسی به لحاظ عدم احراز توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر به اعتبار امر مختوم صادرشده است و در تفسیر و تأیید استدلال شعبه محترم…..