دسته: آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداريRSS
تصویب تصمیمات سازمان ها که تنها نسبت به یک شخص ایجاد تکلیف کرده فاقد قاعده آمره عام الشمول است، رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
۲۲ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تصویب تصمیمات سازمان ها که تنها نسبت به یک شخص ایجاد تکلیف کرده فاقد قاعده آمره عام الشمول است، رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

تصویب تصمیمات سازمان ها که تنها نسبت به یک شخص ایجاد تکلیف کرده فاقد قاعده آمره عام الشمول است، رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست. کلاسه پرونده: ۹۶۱/۹۳         شماره دادنامه: ۳۹۰ موضوع رأی: عدم ابطال بند ۳ مصوبه موضوع نامه شماره ۲۹۵-۹۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۵ مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی…..

ابطال بند ۳ماده۵؛مواد۱۱و۱۳و بندهای ۱و۲ماده۱۴پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب۱۳۹۰/۶/۱وزیر وقت علوم؛تحقیقات و فناوری
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ابطال بند ۳ماده۵؛مواد۱۱و۱۳و بندهای ۱و۲ماده۱۴پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب۱۳۹۰/۶/۱وزیر وقت علوم؛تحقیقات و فناوری

اریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۲۵۵ شماره دادنامه: ۲۷۳ موضوع رأی: ابطال بند ۳ماده۵؛مواد۱۱و۱۳و بندهای ۱و۲ماده۱۴پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب۱۳۹۰/۶/۱وزیر وقت علوم؛تحقیقات و فناوری شاکی: قایان ۱- رجب گلدوست جویباری ۲- علی صفاری ۳- محمد حسین زارعی ۴- محمدجعفر قنبری ۵- امیر نیک پی ۶- عبدالهادی وحید بسم…..

وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی غیر قانونی است
۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی غیر قانونی است

وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است لذا مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ ابطال شد. تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۵ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۳۲ شماره دادنامه: ۲۴۲ موضوع رأی: ابطال مصوبه بیست…..

مجوز پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مشاغل ذی حسابی وزارت جهاد کشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین انان نمی باشد.
۳۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجوز پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مشاغل ذی حسابی وزارت جهاد کشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین انان نمی باشد.

مجوز پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مشاغل ذی حسابی وزارت جهاد کشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین انان نمی باشد. کلاسه پرونده: ۹۰/۲۱۷   شماره دادنامه: ۱۶۹ الی ۱۸۷ موضوع رأی: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها…..

امور استخدامی تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ۳۰/۹/۱۳۹۱  هیأت وزیران ،  موضوع طرح مهرآفرین در اجرای قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ملغی الاثر اعلام توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص و از زمان تصویب ملغی الاثر می باشد.
۳ بهمن ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

امور استخدامی تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران ، موضوع طرح مهرآفرین در اجرای قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ملغی الاثر اعلام توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص و از زمان تصویب ملغی الاثر می باشد.

رأی شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور شماره ۹۲/۱۹۲ ۱۰/۴/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۳۴۹ کلاسه پرونده: ۹۲/۱۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته:…..

اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خدمات افتتاح و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی می باشد.
۲۱ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خدمات افتتاح و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی می باشد.

رأی شماره‌های ۲۷۵ الی ۲۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است شماره ۹۳/۱۸۵ ۸/۴/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۷۵ الی ۲۹۳ کلاسه…..

شورای شهر و شهرداری ۴-۱- تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید.
۲۱ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

شورای شهر و شهرداری ۴-۱- تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید.

رأی شماره ۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان درخصوص تغییر کاربری و وضع عوارض شماره ۹۳/۲۰۳ ۹/۴/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۳۵۰ کلاسه پرونده: ۹۳/۲۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فاطمه نساء کاغذلو موضوع…..

صلاحیتها رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه هیأت وزیران را ندارد.
۲۱ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

صلاحیتها رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه هیأت وزیران را ندارد.

رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس‌ امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شماره ۹۱/۹۹۵ ۸/۴/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۳۰۸ کلاسه پرونده: ۹۱/۹۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: ۱ـ محمود توسلی ۲ـ یوسف علی اکبری…..

ایثارگران دریافت پاداش پایان خدمت توسط والدین شهدای گرانقدرمشروط به این است برابرماده ۸۶ قانون استخدام کشوری تحت کفالت شهید گرانقدر قرار  گرفته باشند.
۲۱ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

ایثارگران دریافت پاداش پایان خدمت توسط والدین شهدای گرانقدرمشروط به این است برابرماده ۸۶ قانون استخدام کشوری تحت کفالت شهید گرانقدر قرار گرفته باشند.

رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم تحت کفالت بودن والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید شماره۹۳/۷۳۶ ۹/۴/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۳۴۸ کلاسه پرونده: ۹۳/۷۳۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع شکایت و خواسته:…..

بند ۷ مصوبه جلسه ۴-۳۱/۱/۱۳۸۸، شورای اسلامی شهر کاریز دایر بر تجویز دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود
۲۳ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

بند ۷ مصوبه جلسه ۴-۳۱/۱/۱۳۸۸، شورای اسلامی شهر کاریز دایر بر تجویز دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود

رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد شماره۹۳/۱۲۵                                                                                 ۳۰/۳/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۲۶۴       کلاسه پرونده: ۹۳/۱۲۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۷…..