گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با جرم اختلاس و ارتشاء

دسته: نقد، نظر و تحلیل
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲ خرداد ۱۳۹۶


گذری بر چکیده آرای قضایی مرتبط با جرم اختلاس و ارتشاء

در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 24 رای بدوی ، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون مسائل جرم ارتشاء و اختلاس تقدیم می شود.

شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس

مرجع صدور: شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

اگر در بزه اختلاس، استرداد وجوه مورد اختلاس توسط مرتکب (متهم) صورت نگرفته باشد، معافیت از پرداخت جزای نقدی و تعلیق حبس ممکن نخواهد بود.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/02

شماره رای نهایی: 9209970229900064

کشف اموال موضوع جرم

مرجع صدور: شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

برای اثبات رشوه باید مال رشوه داده شده کشف و ضبط شده باشد؛ لذا صرف ادعای رشوه پذیرفته نیست.

تاریخ رای نهایی: 1392/03/25

شماره رای نهایی: 9209970222000350

شرط تحقق بزه اختلاس توأم با جعل

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

تحقق اختلاس توأم با جعل، منوط به جعل برای برداشت و تصاحب وجوه پیش از یا مقارن با اختلاس است، لذا جعل برای مخفی کردن و کتمان اختلاس، مصداق تعدد مادی جرم است.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/27

شماره رای نهایی: 9309972131300175

رفتار مادی در بزه اختلاس

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

صرف برداشت وجوه مصداق اختلاس است؛ در مورد سایر اموال باید رفتار مرتکب به صورت تصاحب ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود.

تاریخ رای نهایی: 1392/06/25

شماره رای نهایی: 9209970225900394

مجازات راشی

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

راشی در صورتی به مجازات ضبط مال موضوع رشوه محکوم خواهد شد که عین مال کشف شود.

تاریخ رای نهایی: 1392/08/29

شماره رای نهایی: 9209972131300237

منظور از سپردن مال در بزه اختلاس

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

منظور از سپردن مال در بزه اختلاس، اعم از سپردن مستقیم و غیرمستقیم مال است.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/17

شماره رای نهایی: 9309972131300171

محروم نمودن مالک از مال در اختلاس

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه‌های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و این امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/30

شماره رای نهایی: 9109972131300424

تشابه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

بزه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل از زمره جرائم مشابهی مستند که باید برای آنها فقط یک مجازات تعیین گردد.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/27

شماره رای نهایی: 9109972131300421

سوءاستفاده کارمند از دارایی بانک به نحو موقت

مرجع صدور: شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

سوءاستفاده کارمند بانک از دارایی بانک به نحو موقت جهت پرداخت بدهی غیر، مصداق بزه تصرف غیرمجاز در اموال دولتی است نه اختلاس.

تاریخ رای نهایی: 1392/08/29

شماره رای نهایی: 9209970222001194

تأثیر استفاده یا عدم استفاده عملی مختلس از وجوه یا مال موضوع اختلاس

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

استفاده یا عدم استفاده عملی مختلس از وجوه یا مال موضوع اختلاس، تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کند.

تاریخ رای نهایی: 1392/06/31

شماره رای نهایی: 9209972131300202

رد مال در بزه پولشویی

مرجع صدور: شعبه 37 دیوانعالی کشور

چکیده:

عواید و درآمد حاصل از بزه پول‌شویی، به نفع خزانه دولت ضبط‌شده و اصل مال به مالباختگان رد می‌شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/12/24

شماره رای نهایی: 9309970925204954

عنصر مادی جرم اختلاس

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

برخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد، جرم اختلاس صرفاً توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/17

شماره رای نهایی: 9109972131300413

سپردن مال در اختلاس

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

سپرده شدن مال در جرم اختلاس، اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می‌باشد.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/30

شماره رای نهایی: 9109972131300424

تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

در رابطه با جرم اختلاس نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی،پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب مؤثر در مقام نیست.

تاریخ رای نهایی: 1391/09/27

شماره رای نهایی: 9109972131300391

استرداد اموال در اختلاس

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

عدم حضور متهم تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به دلیل عدم دسترسی به وی و احضار وی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و متعاقب آن پرداخت وجه مورد اختلاس قبل از رسیدگی به واخواهی به معنای استرداد تمام وجه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست نیست.

تاریخ رای نهایی: 1391/09/30

شماره رای نهایی: 9109972131300424

مشارکت در ارفاق غیر قانونی به حاملین سوخت قاچاق و کالای قاچاق در قبال دریافت وجه نقد و غیر نقدی

مرجع صدور: شعبه 1 دیوانعالی کشور

چکیده:

عدم توقیف کالاهای ممنوعه و قاچاق در قبال اخذ وجه به عنوان فعل (و یا ترک فعل) مجرمانه ،عمل واحد است و تحت دو عنوان قاچاق (در حکم اختلاس) و ارتشاء قابل مجازات نمی‌باشد و اعمال دو مجازات نامتناسب است.

تاریخ رای نهایی: 1391/07/23

شماره رای نهایی: 9109970906100669

تعلیق حبس در اختلاس

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

تعلیق حبس و منتفی شدن جزای نقدی موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری در صورتی قابل اعمال است که قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجوه اختلاس شده، استرداد شده باشد نه بخشی از آن.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/10

شماره رای نهایی: 9109972131300409

تصاحب وجوه در اختلاس

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

در جرم اختلاس، برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن می‌باشد.

تاریخ رای نهایی: 1391/09/30

شماره رای نهایی: 9109972131300424

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

مرجع صدور:         شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

1-در فرض عدم اعتراض دادستان یا شاکی، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد حتی اگر مقررات قانونی رعایت نشده باشد.

2-مرجع درخواست اعطای آزادی مشروط در مواردی که رأی در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده باشد، همان دادگاه تجدیدنظر می باشد.

3-توأم بودن اختلاس با جعل تعدد معنوی جرم محسوب نمی شود، بلکه عنوان مجرمانه ی خاص است که سبب تشدید مجازات اختلاس می گردد.

4-در تحقق جرم اختلاس بین محروم نمودن دائم یا موقت دستگاههای دولتی از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و تنها در میزان مجازات جزای نقدی موثر است.

5-مفهوم سپرده شدن وجوه در جرائم اختلاس و کلاهبرداری عرفی بوده و اعم از سپردن مستقیم و غیر مستقیم می باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/02/06

شماره رای نهایی: 9309972131300009

عدم شمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشاء و کلاهبرداری بر مورد استفاده از مال دیگری

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

استفاده از خط تلفن دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست

استفاده از اموال موضوع اختلاس

مرجع صدور: شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کند.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/30

شماره رای نهایی: 9109972131300424

استفاده موقت کارمند از وجوه سپرده شده به وی

مرجع صدور: شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

استفاده موقت کارمند بانک از وجوه سپرده شده نزد وی بدون قصد تصاحب، مصداق بزه اختلاس نیست.

تاریخ رای نهایی: 1393/03/31

شماره رای نهایی: 9309970225900211

تعلیق اجرای مجازات مختلس

مرجع صدور: شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

استرداد وجه یا مال مورد اختلاس در صورتی از موجبات تعلیق اجرای مـجازات حبـس است که ناشی از اراده مرتکب باشد.

تاریخ رای نهایی: 1392/08/08

شماره رای نهایی: 9209970225900502

دخل و تصرف کارمندان در وجوه بانکهای خصوصی

مرجع صدور: شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:

دخل و تصرف کارمندان در وجوه بانک‌های خصوصی، مصداق خیانت در امانت است نه اختلاس.

تاریخ رای نهایی: 1392/07/03

شماره رای نهایی: 9209970225900424


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۴۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *