پیشگیری امنیت گرا از وقوع جرم چالش ها و راهکارها

دسته: حقوق جزا
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱ آذر ۱۳۹۵


پیشگیری امنیت گرا از وقوع جرم چالش ها و راهکارها

چکیده

بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه قرار داده است. به رغم پیش بینی این اصل مهم در قانون اساسی و با وجود تصویب سایر قوانین عادی، آیین نامه ها و بخش نامه ها در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، در عمل مشاهده می شود که با گذشت سی و دو سال از تصویب این اصل، مفهوم دقیق پیشگیری، مبانی نظری حاکم بر آن و ساز و کارهای اجرایی و مدیریتی آن مشخص نیست و پیشگیری در کشور ما متولی خاص ندارد. این نوشتار با روش کتابخانه ای و اسنادی و با هدف آسیب شناسی مقررات موجود در زمینه پیشگیری از بزهکاری به نحو امنیت گرا انجام شده و راهکارهایی را جهت برون رفت از این معضلات ارائه داده است.

درآمد
یکی از مسائل بسیار مهمی که در ادبیات حقوق کیفری، سیاست کیفری و جنایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، پیشگیری است. عبارت « پیشگیری بهتر از درمان و جبران است»، با وجود سادگی، در صورت رعایت معنا، تأثیر عمیقی در بهبود زندگی اجتماعی انسان خواهد داشت؛ زیرا انسان ذاتاً یک موجود پیشگیر است و چنانچه در یک روز مرتکب یک یا چند عمل ناهنجار و غیرقانونی شود، در موارد متعدد از بروز حوادث یا ارتکاب اعمال ناقض قوانین پیشگیری می کند.
امروزه پیشگیری از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی، جزو سیاست های اصلی و کلان نظام های قضایی دنیاست و به ویژه با احراز ناکارآمدی پیشگیری کیفری یا واکنشی، دست اندرکاران قضایی و غیرقضایی همت خود را مصرف تدارک وسایل و راهکارهایی جهت پیشگیری از انحرافات کردند. در سطح جهانی، از سال ۱۹۷۰ میلادی و در کشور ایران، مفهوم مضیق پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۳۷۰ وارد گفتمان سیاست جنایی کشور شده است. البته تا پیش از آن، طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم، از وظایف مهم قوه قضائیه قلمداد شده بود، اما با وجود این سوابق تقنینی هنوز در ابتدای راه قرار داریم و آنچه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم انجام شده است، بیش تر «گسترش سیاست جنایی امنیت گرا بوده که بر اندیشه های جدید محافظه کارانه جرم شناسی استوار شده است.» (سید اصفهانی، ۱۳۸۸: ۴۲۷). در ایران، پیشگیری از وقوع جرم، نه عموماً به هدف اصلاح و بازپروری مجرمان و تبه کاران، بلکه بیشتر به خاطر حفظ نظم و امنیت در جهت حفظ دست آوردهای آن صورت می گیرد و در عمل، نهادهای پلیسی و نظامی متولی امر پیشگیری، هستند.
در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم پیشگیری از وقوع جرم و بررسی علل ناکارآمدی سیاست های پیشگیری، چالش های قانونی پیشگیری امنیت گرا از بزه کاری و راهکارهای برون رفت از این معضلات را مورد بحث قرار می دهیم.

۱. مفهوم پیشگیری از وقوع جرم

تعریف پیشگیری از وقوع جرم، مستلزم شناخت مفهوم جرم است که طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
پیشگیری از وقوع جرم در دو معنای عام و خاص به کار می رود. پیشگیری به معنای عام و موسع، هر اقدام کیفری یا غیرکیفری است که مانع ارتکاب جرم و سبب کاهش نرخ بزهکاری می شود (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۹: ۱۱) پیشگیری به معنای خاص یا مضیق نیز مهار بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی است که توسط دولت و جامعه مدنی به کار گرفته می شود (همان: ۱۳) پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه اقداماتی است که هدف غایی و نهایی آن، منحصراً یا به صورت جزیی، محدود کردن دامنه ارتکاب جرم و غیرممکن کردن، مشکل کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم است.«۱» (فرهودی نیا، ۱۳۹۰، ۲۷)
تقسیم بندی های دیگری نیز از پیشگیری از وقوع جرم ارائه شده که می توان به پیشگیری کیفری و غیرکیفری، پیشگیری جمعی و فردی؛ پیشگیری اجتماعی و وضعی؛«۲» پیشگیری فردمدار و جامعه دار و … اشاره کرد. در این نوشتار، پیشگیری غیرکیفری، یعنی اقدامات پیش از وقوع جرم موردنظر است.

۲. پیشینه تقنینی پیشگیری از وقوع جرم

قانون اقدامات تأمینی و ترتیبی مصوب ۱۳۳۹ برای اولین بار به تأسیس حقوقی «پیش گیری از وقوع جرم»«۳» پرداخت. ماده ۱ این قانون،«۴» به جای واژه پیشگیری، از کلمه ی «جلوگیری» استفاده کرد. این قانون به تبعیت از آموزه های مکتب تحققی تدوین شد و در ماده ۲۰ محکومان محاکم نظامی را از شمول خود خارج کرد. این قانون نسخ نشده و هم اکنون نیز قابلیت اجرایی دارد.
متعاقباً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ در بند ۵ از اصل ۱۵۶، به بحث پیشگیری از وقوع جرم پرداخت. این بند«اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» را یکی از رسالت های اصلی دستگاه قضایی اعلام کرد و در بند ۴ با تصریح به کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، به نحوی پیشگیری از وقوع جرم را مورد توجه قرار داد«۵».
مواد ۴ و ۵ قانون اختیارات استانداران مصوب ۱۳۵۹، به استانی شدن پیشگیری از بزهکاری توجه کرده و هدف از تصویب این قانون را حفظ نظم و امنیت عمومی قرار داد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ با تصویب قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور که به صورت ماده واحده و مشتمل بر شانزده تبصره بوده و در سال ۱۳۷۵ مورد اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، بر پیشگیری کنشی و واکنشی از جرم اشاره کرد. همچنین ماده ۱۱ قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی کشور به تصویب رسید تا از این طریق امنیت جامعه حفظ شود. در همان سال در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، پیشگیری از بزهکاری در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی مورد توجه قرار گرفت و به ترتیب شورای عالی امنیت کشور، شورای تأمین استان و شورای تأمین شهرستان متولی آن شد.
با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و پیشگیری از حوادث امنیتی، از وظایف اصلی آن شورا قلمداد شد. متعاقباً قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ در ماده ۴، یکی از وظایف مهم نیروی انتظامی را پیشگیری از وقوع جرم قرار داد. قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز از سال ۱۳۶۸ تا به امروز، به مسأله پیشگیری از وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی پرداخته است.
شاید بتوان گفت پیشگیری غیر کیفری برای اولین بار در ماده ۳۳ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر«۶» و الحاق موادی به آن مورد توجه قرار گرفت و تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شد. قانونگذار در تصویب قانون ساختاری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ نیز به پیشگیری از وقوع بزهکاری پرداخته است و مقرره دیگر، آیین نامه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر مصوب ۱۳۷۷ بود که در ماده ۲۹ به این مهم اشاره کرد. آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ و آیین نامه ستاد حفاظت اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ از دیگر مقرراتی است که به بحث پیشگیری از وقوع جرایم پرداخته است و از دیگر مقررات موجود در این زمینه، بند ۳ سیاست های کلان قضایی ابلاغی از طرف مقام رهبری و لوایح آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و پیشگیری از وقوع جرم است.

۳. چالش های پیشگیری امنیت گرا از وقوع جرم

یکی از مهم ترین جلوه های قانونی پیشگیری از وقوع بزهکاری، بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. در آسیب شناسی و چالش های قانونی این دو بند، موارد زیر قابل ذکر است:
۱ـ پیشگیری معطوف به پیش از وقوع حادثه است و در فرآیند کیفری هم، پیشگیری به پیش از وقوع جرم نظر دارد.«۷» اما اصل ۱۵۶ در احصاء وظایف قوه قضائیه، پیشگیری را در ردیف آخر قرار داده است.
۲ـ درخصوص این که امر پیشگیری از وقوع جرم صرفاً برعهده قوه قضائیه است یا آن که نهادهای دیگر هم در آن دخالت دارند، بین حقوق دانان اختلاف است. طبق یک نظر، پیشگیری از وقوع بزهکاری در کوتاه مدت، وظیفه دستگاه انتظامی و در بلندمدت، از وظایف آموزش و پرورش است… و باید با مداخله در فعلیت یافتن جرم، از رخداد جرم جلوگیری کرد.
برخی معتقدند پیشگیری از بزهکاری، بیش تر جنبه غیرقضایی دارد و پیشگیری از وقوع جرم باید به قوه مجریه که از امکانات بیشتری برخوردار است، واگذار شود (نیازپور، ۱۳۸۳: ۱۹۰ـ۱۸۸). نظر دیگر بر آن است که «طبق بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، آنچه بر عهده قوه قضائیه نهاده شده، پیشگیری از وقوع جرم نیست، بلکه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم است؛ تا این دستگاه با حضور سایر نهادهای دولتی و نیز نهادهای جامعه، در قالب شورایی به سیاستگذاری و برنامه ریزی در این زمینه مبادرت ورزد و تدابیر اتخاذ شده را از طریق وضع قانون، آیین نامه و بخش نامه، اجرایی و عملیاتی کند (نجفی ابرندآبادی،۱۳۷۹ : ۷۸۸).
برخی نیز با استناد به اصل سوم و برخی دیگر از اصول قانون اساسی، پیشگیری کنشی از وقوع بزهکاری را در زمره وظایف نهادهای دولتی ـ اجرایی قرار داده است و قوه قضائیه مطابق بند ۵ اصل ۱۵۶ تنها باید به پیشگیری واکنشی از وقوع بزهکاری مبادرت ورزد(نیازپور، ۱۳۸۳: ۱۹۱).
نظر اخیر مناسب تر است؛ زیرا پیشگیری از وقوع جرم یک فرآیند مستمر است که تحقق اهداف آن به تنهایی از عهده یک نهاد دولتی یا قضایی خارج است. به عبارت بهتر، پیشگیری از وقوع جرم، امری فرا قوه ای است و مشارکت آحاد جامعه و تعامل منطقی تمام دستگاه های ذی ربط را می طلبد.
لذا مناسب است مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جامع و مانع در امر پیشگیری، مدیریت پیشگیری از وقوع جرائم را به قوه مجریه که از امکانات بیش تری برخوردار هست، محول کند و با تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در وزارت کشور، همه نهادها و مراکز مکلف به همکاری با این نهاد باشند. به عبارت بهتر، لازم است در امر مدیریت پیشگیری از وقوع بزهکاری تمرکزگرایی شود.
این شورا سیاست های کلی در امر پیشگیری را مشخص کرده و هر کدام از قوا، وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط حَسَب وظایف قانونی خویش در عملیاتی و اجرایی کردن آن قیام کنند.«۸» به عنوان مثال پیشگیری کنشی عهده قوه مجریه، پیشگیری واکنشی عهده قوه قضائیه، پیشگیری انتظامی عهده نیروی انتظامی، پیشگیری فرهنگی عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و… باشد.

۴. پیشگیری از وقوع جرم و نهادهای متولی آن

با مداقه در مقررات تقنینی در امر پیشگیری از وقوع بزهکاری و ملاحظه عملکرد نهادهای ذی ربط در این خصوص، باید گفت به لحاظ اتخاذ سیاست های متضاد و متنافی، سیاست جنایی«۹» خاصی در امر پیشگیری از وقوع جرم در کشور وجود ندارد و به عبارت بهتر، سیاست جنایی ایران در امر پیشگیری از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی سرگردان هست.«۱۰» علت این همه تشتّت نظر بین مسؤولان اجرایی و نبود ساز و کار مناسب در امر پیشگیری از وقوع جرم، فقد سیاست جنایی کارآمد، مؤثر و مشارکتی است و چون پیشگیری از وقوع جرم، امری فراقوه ای و مستلزم عزم همگانی و ملی است (جمشیدی، ۱۳۹۰: ۹۱) معهذا درخصوص پیشگیری از وقوع جرم، با ملاحظه قوانین و مقررات موجود، نهادهای علمی، اجرایی، قضایی و… به عنوان متولی حضور دارند.
نهادهای علمی مانند مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران«۱۱»، انجمن ایرانی جرم شناسی و قطب علمی سیاست جنایی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نهادهای اجرایی مانند سازمان بهزیستی کشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش است. از نهادهای انتظامی نیز می توان به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجتماعی و معاونت پیشگیری انتظامی، طرح پلیس نوجوان و طرح پلیس محلی اشاره کرد. نهادهای مدیریتی ـ سیاسی مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای قضایی نیز شامل مرکز مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضائیه، دفتر مطالعات پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که مورد اخیرالذکر در سال ۱۳۷۰ زیرنظر دادستان کل کشور ایجاد شد و همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که در سال ۱۳۸۲ تشکیل شد. لذا در ایران متولی امر پیشگیری از وقوع جرم با کثرت روبه رو است و ضروری است بین این نهادها تعامل منطقی و سازنده وجود داشته باشد و از عملکرد یکدیگر اطلاع نداشته باشند تا در عمل تداخل وظایف بین آن ها به وجود نیاید. به عنوان مثال در امر پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر زیرنظر رئیس جمهوری در وزارت کشور تشکیل شده و قوه قضائیه مکلف به همکاری با این نهاد شده است، اما از آن جا که این ستاد در شکل وزارت خانه نبوده و نیز به لحاظ ترکیب اعضای آن، در عمل نهادها همکاری مناسبی با آن ندارند.

۵. صبغه امنیتی و پلیسی به مقوله پیشگیری از وقوع جرم

مقررات فراتقنینی (قانون اساسی)، تقنینی (قوانین عادی) و فروتقنینی (آیین نامه ها، بخش نامه ها و…) در امر پیشگیری از وقوع جرم، با مقوله امنیت پیوند خورده است. گویی هدف پیشگیری فی حدّ ذاته، حفظ نظم و امنیت جامعه است.
البته این امر یکی از کارکردهای پیشگیری است، اما در قوانین ایران در این زمینه افراط به چشم می خورد و هدف عمده مقنن از مقوله پیشگیری، ایجاد امنیت جامعه و حفظ دستاوردهای نظام است. طبق ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم قاچاق، مواد مخدر و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به دادگاه انقلاب محول شده و آیین دادرسی افتراقی بر رسیدگی دادگاه انقلاب حاکم است. مقنن به مرتکبان این دسته از جرائم به منزله اشخاصی نگریسته که قصد براندازی نظام و حاکمیت را دارند. تعداد نهادهای امنیتی و نظامی درگیر در این مسأله نیز گواه این ادعاست. نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی وظایف اصلی را در امر پیشگیری برعهده دارند. نگاهی به قوانین موجود، نگاه صرفاً امنیتی به پیشگیری از وقوع جرم را نشان می دهد. ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ هم به امر پیشگیری از وقوع جرم پرداخته است که باتوجه به وظایف این وزارت، صبغه امنیتی آن روشن می شود. ماده یک قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ و قانون اختیارات استانداران مصوب سال ۱۳۵۹ با آوردن واژه هایی از قبیل حفظ «نظم» و «امنیت» و «آرامش عمومی» و با لحاظ ساختار امنیت گرایی شورای تأمین استان، رویکرد امنیتی و اجتماعی پیشگیری از وقوع بزهکاری را نمایان می سازد. همچنین است ماده ۴ قانون ناجا که با پیش بینی وظایف چهارگانه خدماتی، امنیتی، قضایی و انتظامی برای نیروی انتظامی، طبق بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و بند ۸ پیشگیری از وقوع جرم را برعهده نیروی انتظامی قرار داده است؛ زیرا رسالت نیروی انتظامی، به پس از وقوع بزه و در راستای کشف جرم، حفظ آثار و دلایل، تعقیب متهم و اجرای تصمیمات قضایی است (نیازپور، ۱۳۸۳: ۱۹۹). این که نیروی انتظامی با این حجم وظایف، متکفل امر پیشگیری از وقوع جرم هم باشد، پذیرفته نیست.
در خصوص ستاد حفاظت اجتماعی نیز به عنوان مسئول امر پیشگیری از وقوع جرم باید گفت واژه حفاظت معمولا در امور نظامی مورد استفاده است و پیشگیری از وقوع بزهکاری، پدیده ای انسانی و اجتماعی است. لذا به نظر می رسد تدوین کنندگان آیین نامه مذکور با رویکرد عقیدتی، عملیاتی،قضایی و امنیتی به پیشگیری از وقوع بزهکاری پرداخته اند؛ در حالی که لازم است به پیشگیری با رویکردی اجتماعی، اجرایی و انسانی نگریسته شود و برای جلوگیری از وقوع آن، از تدابیر کنشی بهره گرفت (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۴: ۳۵) پیشگیری از وقوع بزهکاری ، از حیث اجرایی و عملیاتی نیازمند امکانات و ابزارهایی است که این ستاد در اختیار ندارد. به دیگر سخن، بزه به عنوان پدیده ای انسانی و اجتماعی تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رخ می دهد و پیشگیری از آن نیز از رهگذر تاثیرگذاری بر چنین عواملی امکان پذیر است.«۱۲» از این رو ستاد حفاظت اجتماعی با برخورداری از ساختاری قضایی و امنیتی نمی توان به کاهش آمار جرم کمک کند بدین ترتیب از آنجا که پیشگیری از وقوع بزهکاری، امری ملی است، باید با رویکرد فرابخشی، فراقوه ای و غیر مقطعی به آن توجه شود تا با بهره گیری از همه امکانات و همکاری تمام نهادهای دولتی و جامعوی در این زمینه اقدام کرد و قوه قضاییه نمی تواند به تنهایی این امر را انجام دهد.

۶ ـ پیشگیری از وقوع جرم و آمار جنایی

در جهان امروز، برنامه ریزی از مسایل بسیار مهم، کلیدی و اساسی محسوب می شود و یکی از پیش نیازهای اصلی و برنامه ریزی، داشتن آمار صحیح و قابل اتکاست.
در امر پیشگیری از وقوع جرم نیز شناخت دقیق جرم و اطلاع از آمار جنایی که به آن «سیمای جنایی جامعه » گفته می شود، ضروری است. امروزه اهمیت آمار جنایی و نقش آن در برنامه ریزی های کلان دستگاه قضایی بر هیچ کسی پوشیده نیست. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل عدم موفقت سیاست های دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی امر پیش گیری از وقوع جرم، نبود آمار جنایی صحیح و معتبر است. چالش های موجود در خصوص آمار جنایی عبارت است از:
۱ ـ در نظام حقوقی ایران، نهاد رسمی و قانونی که متولی ارائه آمار صحیح جنایی باشد، وجود ندارد . نهادها اقدامات پراکنده ای در این زمینه انجام می دهند، ولی عدم تعامل منطقی بین آن ها، عدم سازماندهی و نداشتن راهبرد اساسی موجب شده است در عمل موفقت چندانی در این زمینه نداشته باشند.
۲ ـ اعطای وجهه امنیتی به آمار جنایی موجب می شود نهادهایی که چنین آمارهایی را در اختیار دارند، با توجیه محرمانه بودن از ارائه آمار به محققان خودداری کنند.
۳ ـ در اهمیت آمار جنایی برای قانونگذار، آن را به قطب نما برای ناخدا مانند کرده اند (رحمدل، ۱۳۸۳ : ۱۰۸) . با این وجود و به رغم کارکردهای آمار جنایی در برنامه ریزی برای مبارزه اصولی با جرائم و تعیین سیاست پیشگیری از وقوع جرم، مسؤلان ذی ربط گام مثبتی در این خصوص بر نمی دارند.

یافته های پژوهش
۱ ـ پیشگیری از وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی، امری نیست که یک قوه یا نهاد بتواند متکفل اداره آن باشد؛ بلکه مساله ای چند وجهی است که مشارکت همه قوا، نهادها و آحاد جامعه را می طلبد؛
۲ ـ مقنن به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، به لحاظ شرایط امنیتی حاکم برجامعه، تمایل به اعطای صبغه امنیتی و پلیسی به قوانین مربوط به پیشگیری داشته است؛
۳ ـ نبود آمار جنایی صحیح، فقدان سیاست جنایی مشارکتی، نبود قوانین منقّح و کارشناسی شده، کثرت متولیان پیشگیری از وقوع جرائم، علل اصلی ناموفق بودن سیاست های پیشگیری از جرائم محسوب می شود.
۴ ـ پیشنهاد می شود مقنن ضمن اصلاح قوانین موجود با بهره گیری از سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از وقوع جرم، تعیین متولی اصلی پیشگیری کننده و تعیین نهاد رسمی ارائه کننده آمار جنایی، امر پیشگیری از وقوع جرم را نظام مند کند.
منبع:
1 ـ اردبیلی، محمدعلی و حسینی، سید محمد و فرجی‌ها ، محمد، «پیشگیری از جرم در حقوق کنونی ایران» (میزگرد)، مجله حقوقی دادگستری، شماره‌های 49 ـ 48، پاییز و زمستان 1383.
2 ـ آقاپور، کمال و نوجوان ، داوود، «پیشگیری وضعی از دیدگاه‌ مکتب حقوقی اسلام»، ویژه‌نامه دومین کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی (تبریز) ، 1390.
3 ـ ایروانیان، امیر، «سیاست جنایی، پیشینه تاریخی، ساختار و ویژگی‌ها» ، در تازه‌های علوم جنایی، تهران ، میزان ، 1388.
4 ـ جمشیدی، علی‌رضا، «سیاست جنایی مشارکتی»، تهران میزان، 1390
5 ـ حسینی، سید محمد ، «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، تهران، سمت، 1383.
6 ـ رحمدل، منصور، «آمار جنایی و کارکردهای آن» ، مجله حقوقی دادگستری، شماره‌های 49 ـ 48 ، پاییز و زمستان 1383.
7 ـ زرگری ، سیدمهدی، «پیشگیری اجتماعی از جرم» ، مدرسه حقوق، شماره 65 ، 1390.
8 ـ ساکت، محمد حسین نهاد دادرسی در اسلام، مشهد، آستان قدس رضوی،‌ 1365.
9 ـ سید اصفهانی، سید حسام‌الدین، «نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان»، تازه‌های علوم جنایی، تهران، میزان ، 1388.
10 ـ صفاری، علی، «مبانی نظری پیشگیری وضعی از وقوع جرم»، مجله تحقیقات حقوقی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های 34 ـ 33 ، 1379.
11 ـ صفاری، علی، «انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم» ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌های 36 ـ 35 ، 1381.
12 ـ صدیق سروستانی، رحمت‌الله، «آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)»، تهران، سمت،1387.
13 ـ فرهودی‌نیا، حسن ، «پیشگیری از وقوع جرم»، ویژه‌نامه دومین کارگاه علمی ـ کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی (تبریز)، 1390.
14 ـ کارگری، نوروزی، «نقش بسیج در حفظ امنیت ملی» مجله دادرسی، تهران، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، شماره 88، مهر و آبان 1390.
15 ـ منصورآبادی، عباس، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی (3) ، دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، 1380
16 ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین ، «پیشگیری عادلانه از جرم» در : علوم جنایی (مجموعه مقالات از تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران ، سمت، 1388.
17 ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی(پیشگیری)، دوره کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، نیم سال دوم سال تحصیلی82 ـ 1381.
18 ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم‌شناسی اختصاصی قتل، سرقت، قاچاق و مواد مخدر، دوره کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، نیم سال نخست سال تحصیلی80 ـ 1379.
19 ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم‌شناسی نظری، دوره دکتری، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1384.
20 ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم‌شناسی نظری، دوره دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1379.
21 ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «جایگاه جرم‌شناسی در ایران»، مجله کانون وکلاء، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز،‌شماره‌های 169 ـ 168 ، 1379.
22 ـ نوربها، رضا، «سیاست جنایی سرگردان»، مجله تحقیقات حقوقی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های 26 ـ 25 ، پاییز و زمستان 1378.
23 ـ نیازپور، امیرحسین، «حقوق پیشگیری از بزه‌کاری در ایران» ، مجله حقوقی دادگستری ، شماره‌های 49 ـ 48، بهار و تابستان 1383.
24 ـ نیازپور، امیرحسین، «اقدام‌های دستگاه‌های دولتی ایران در زمینه‌ پیشگیری از بزهکاری»، مجله الهیات و حقوق، مشهید، دانشگاه علم اسلامی رضوی، شماره 20، 1385.
25 ـ نیازپور، امیرحسین، بزه‌کاری به عادت از علت‌شناسی تا پیشگیری، تهران، فکرسازان، 1387.
پی‌نویس‌ها:
1. این تعریف، مشابه تعریفی است که ریموند گسن از پیشگیری ارائه کرده است: «مجموعه اقدام‌های سیاست جنایی که اقدام‌های مداخله کیفری از آن استثناء شده است و هدف انحصاری یا دست کم مهم آن، محدود کردن امکان پیش آمد مجموعه اعمال مجرمانه، یا غیرممکن ساختن، بسیار سخت ساختن یا کم احتمال کردن وقوع آن‌هاست» (زرگری، 1390: 439)
2. در خصوص واژه پیشگیری وضعی گفتنی است «منظور از کلمه وضع در اینجا، وضع به معنی گذاردن و نهادن، هیأت و طرز شکل، یا وضعی در مقابل تکلیفی و غَرَضی نیست، بلکه منظور از وضع، مصدر جعلی آن (وضعیت) و به معنی طرز استقرار، موقع و موقعیت است. از این روست که برخی از حقوقدانان، کاربرد اصطلاح پیشگیری وضعیت، موضعی و موقعیتی را بر اصطلاح پیشگیری وضعی ترجیح می‌دهند.» (صفاری، 1379: 270 ـ 269)
3-Perention
4ـ «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم(جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند…»
5ـ درخصوص دیدگاه خبرگان قانون اساسی هنگام تدوین بندهای فوق‌الذکر به ویژه نظریات آقایان دکتر قائمی و دکتر ضیایی در قانون اساسی در دیدگاه آقای عبدالله نوری درخصوص بند 5 اصل 156 قانون اساسی هنگام بازنگری سال 1368 به صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، بررسی عناوین قانون اساسی ایران، نشست 1358، انتشارات اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس، چاپ نخست، 1364، صفحه 1583 مراجعه فرمایید.(نیازپور، 1383: 189 ـ 188)
6ـ «به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل،‌ اعم از تولید، توزیع، خرید و فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است. ستادی به ریاست، رئیس جمهوری تشکیل و همه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیش‌گیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود…»
7ـ واژه پیشگیری در اصل متخذ از علوم پزشکی است که از سال 1967 میلادی وارد پهنه جرم‌شناسی گردید و در یک تقسیم‌بندی به سه نوع است: 1ـ پیشگیری نخستین که جهت‌گیری آن بر هم زدن اوضاع و احوال جرم‌زا در محیط فیزیکی و اجتماعی است(نجفی ابرندآبادی، 1379: 749)؛ 2ـ پیشگیری دومین که جنبه پیشینی دارد که پیش از ارتکاب بزه اعمال می‌گردد (نیازپور، 1383: 210)؛ 3 ـ پیشگیری سومین که همان پیشگیری از تکرار جرم است(همان) و در بند 5 اصل 156 منظور از پیشگیری، نوع دوم آن است.
8. از نظر تطبیقی در سایر کشورها نیز مسؤولیت پیشگیری از بزه‌کاری به وزارت دادگستری، وزارت کشور و حتی نخست‌وزیری محول شده است. (نجفی ابرندآبادی، 1376: 114 ـ 128).
9. جهت کسب اطلاعات بیش‌تر درخصوص سیاست جنایی، به مقاله آقای امیر ایروانیان تحت عنوان «سیاست جنایی؛ پیشینه تاریخی، ساختار و ویژگی‌ها». در تازه‌های علوم جنایی، تهران، نشر میزان، چاپ نخست، صفحات 101 ـ 57 مراجعه کنید.
10. در این خصوص نیز به لحاظ تفصیل مطالب، نظر خوانندگان محترم را به مطالعه مقاله «سیاست جنایی سرگردان» مندرج در شماره 26 ـ25 مجله‌ تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اثر مرحوم دکتر نوربها جلب می‌کند.
11. جهت کسب اطلاعات بیش‌تر به مقاله «اقدام‌های دستگاه‌های دولتی ایران در زمینه پیشگیری از بزهکاری» اثر آقای امیرحسین نیازپور در شماره‌ 2 مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی مراجعه کنید.
12 ـ به عنوان مثال وقتی که فروش و توزیع مواد مخدر از هر نوع ، پخش‌ لوح‌های فشرده صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن، قاچاق کالا و … تنتها ممرّ درآمد افراد باشد، قطعاً پاسخگویی کیفری باعث کاهش جرم نخواهد شد، بلکه باید با اقدامات کنشی مانند ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه امکانات نرخ رشد چنین جرائمی را کاهش داد.
*یعقوب سهرابی اسمرود ـ کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی،ابراهیم قربانی- کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۰۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *