رأی دیوان عدالت اداری مبنی براین که شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان شرکت خصوصی تلقی می‌شود

دسته: تازه های حقوق (نشر)
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵


رأی دیوان عدالت اداری مبنی براین که شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان شرکت خصوصی تلقی می‌شود

رأی دیوان عدالت اداری مبنی براین که شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان شرکت خصوصی تلقی می‌شود  و خواسته مطالبه مابه‌التفاوت اضافه‌حقوق علیه این شرکت قابل‌پذیرش در دیوان عدالت اداری نیست

تاریخ: 19 مرداد 1395 تاریخ دادنامه: 19/5/1395

کلاسه پرونده: 95/562 شماره دادنامه: 345

موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادرشده از شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان به‌موجب لایحه شماره 57456 مورخ 24/4/1393 اعلام کرده است که:

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام‌وصلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً، به استحضار می‌رساند، حسب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مقررات مربوط به آن معادل 56 درصد از سهام شرکت دولتی ذوب‌آهن اصفهان طی قرارداد شماره 6930-21/3/1392 به سازمان تأمین اجتماعی واگذار گردیده که نامه شماره 6931-21/3/1392 سازمان خصوصی‌سازی کشور مؤید این موضوع است. همچنین معادل 17 درصد دیگر از سهام این شرکت طی قرارداد شماره 33700/43-28/12/1392 به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی است بابت رد دیون دولت انتقال‌یافته که نامه شماره 2042/32-7/2/1393 سازمان خصوصی‌سازی کشور در تأیید این انتقال است. از طرفی رأی شماره 250-24/3/1388 آن هیأت عمومی محترم که در خصوص واگذاری 66 درصد سهام شرکت دولتی ملی نفت‌کش ایران به دو سازمان بازنشستگی کشور و تأمین اجتماعی که در شمار سازمانهای دولتی بوده، اصدار یافته دلالت براین دارد که: «این واگذاری مغیر ماهیت حقوق شرکت و تبدیل آن شرکت به بخش خصوصی نیست و شرکت مذکور همچنان وابسته به سازمانهای دولتی بوده و شعب دیوان در دعاوی مردم علیه آن شرکت صالح به رسیدگی خواهند بود.» با عنایت به این‌که پیش از واگذاری سهام ذوب‌آهن اصفهان به دو سازمان موصوف این شرکت 100% دولتی بوده و در حال حاضر با واگذاری 73 درصد سهام این شرکت به سازمانهای مزبور دارای وضعیت مشابه شرکت ملی نفت‌کش ایران است علی‌رغم این موضوع بعضی شعب دیوان این شرکت را از اعداد مؤسسات و شرکتهای موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج دانسته و دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی نمی‌دانند و بعضی از شعب دیوان خود را صالح دانسته و اقدام به رسیدگی می‌نمایند که شعب محترم 3 و 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستهای پرسنل این شرکت آراء معارض به تفکیک زیر صادر کرده‌اند. لذا با اعلام مراتب، عنداللزوم رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مطابق رأی وحدت رویه شماره 250-24/3/1388 آن هیأت عمومی مورد استدعا است:

الف – رأی شعبه محترم 3 دیوان عدالت اداری که علی‌رغم اعلام این شرکت در لوایح تقدیمی مبنی بر واگذاری و انتقال بیش از 50 درصد از سهام شرکت در راستای اصل 44 قانون اساسی خود را صلاح دانسته و اقدام به رسیدگی نموده است:

شعبه 3 دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 910803 با موضوع دادخواست آقای حیدر محزونی ریزی به خواسته ابطال حکم بازنشستگی اعاده به خدمت، اقدام به رسیدگی نموده که منجر به صدور دادنامه شماره 9209970900200959-22/4/1392 مبنی بر ورود شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت وی گردیده است.

ب _ رأی شعبه محترم 4 دیوان عدالت اداری که خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت و رد شکایت نموده است.:

شعبه 4 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 912670 با موضوع دادخواست آقای محمود … به خواسته مطالبه مابه‌التفاوت اضافه‌حقوق سال 1382 با احتساب خسارت تأخیر تأدیه به استناد به مواد 10 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طی دادنامه شماره 92099709001320-27/5/1392 قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. لذا با عنایت به‌مراتب معروضه فوق طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم مبنی بر رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به‌قرار زیر است:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900041013، با موضوع دادخواست آقای حیدر … به طرفیت شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به کار به‌موجب دادنامه شماره 9209970900300959-22/4/1392 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این‌که مطابق قسمت اخیر بند (ک) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه به آزادگانی که با احتساب سنوات ارفاقی موضوع ماده 13 قانون حمایت از آزادگان بازنشسته شده‌اند اجازه داده نشده که به خدمت اعاده شوند و تا حلول سی سال خدمت واقعی ادامه خدمت دهند بنابراین با توجه به‌مراتب فوق و این‌که طرف شکایت با لحاظ سنوات ارفاقی موضوع ماده 13 قانون حمایت از آزادگان شاکی را بازنشسته نموده است که مغایر بند «ک» صدرالذکر به نظر می‌رسد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900091459 با موضوع دادخواست آقای محمود خانی حبیب‌آبادی به طرفیت شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان و به خواسته مطالبه مابه‌التفاوت اضافه‌حقوق سال 1382 به‌موجب دادنامه شماره 9209970900401320-27/5/1392 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این‌که بر مبنای ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان احصاء و بر همین مبنا شکایت به طرفیت مؤسسات و مراجع غیردولتی در دیوان قابل‌طرح نیست و نظر به این‌که شرکت خوانده خصوصی و غیردولتی است علی‌هذا با این وصف دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت را نداشته و مستنداً به ماده 48 از قانون مارالبیان قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی هیأت تشخیص و حل اختلاف کار مستقر در اداره کار و رفاه تأمین اجتماعی اصفهان صادر و اعلام می‌دارد و مقرر است دفتر پرونده ضمن منگنه و شمارش به مرجع ذی‌صلاح ارسال گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این‌که در پرونده‌های فوق‌الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانون‌گذار به نظر نمی‌رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع‌بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نمی‌شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- منبع: سایت دیوان عدالت اداری

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *