آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۷ شهریور ۱۳۹۵


آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد

آییننامه تشکلهای مردمنهاد

شماره 6773551305 هـ مورخ 6/6/1395

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت دادگستری ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده

هیأت وزیران در جلسه‌های 2/12/1394، 11/1/1395 و 27/5/1395 به پیشنهاد شماره 104220 مورخ 25/8/1393 وزارت کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه تشکل‏های مردم‌نهاد

ماده 1 ـ نهاد مدنی نهادی غیردولتی است که به‌منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجادشده یا می‌شود.

تبصره ـ منظور از غیردولتی، عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تأسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسؤولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به‌عنوان مؤسس یا عضو است.

ماده 2 ـ تشکل­ مردم‌نهاد که دراین آیین‌نامه «تشکل» نامیده می‌شود، نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و با رویکردی اجتماعی توسط جمعی از اشخاص حقیقی به ‏ شکل داوطلبانه و با رعایت مفاد این آیین‌نامه‌ در موضوع مشخص پروانه فعالیت دریافت کرده و به ثبت می‌رسد.

تبصره 1 ـ منظور از غیرسیاسی، نداشتن فعالیت سیاسی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت‏ها و انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‏شده ـ مصوب 1360 ـ و منظور از غیرانتفاعی، عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعالیتها، به نفع اعضا، ‌مؤسسان، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان است.

تبصره 2 ـ شبکه موضوع ماده (4) با داشتن سایر شرایط، از حکم لزوم تأسیس تشکل توسط جمعی از اشخاص‏ حقیقی و تشکل محلی موضوع ماده (21) با داشتن سایر شرایط از حکم لزوم دریافت پروانه فعالیت و ثبت تشکل مستثنا هستند.

تبصره 3 ـ نهادهای عمومی ‏غیردولتی، اتاقها و تشکلهای اقتصادی، تعاونیها، سازمانهای صنفی و حرفه‌ای، احزاب و تشکلهای ‏ سیاسی،‌ کانونها و سازمانهای ‏ دانشجویی و دانش‌آموزی، سازمانهای کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاهها، مدارس و کارخانه‌ها، انجمنهای علمی،‌ مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئتهای مذهبی،‌ باشگاه‌های ورزشی،‌ مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی و مؤسسات موضوع‌بندهای (1) تا (12) ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ مصداق تشکل نبوده و از شمول این آیین‌نامه خارج هستند.

ماده 3 ـ محدوده جغرافیایی فعالیت هر تشکل،‏ یکی از سطوح ملی، منطقه‏ای، استانی، شهرستانی یا بین‏المللی است.

تبصره 1 ـ سطح‏ منطقه‏ای حداقل‏ دو و حداکثر پنج استان است و سطح بین‏المللی به ‏خارج از مرزهای ‏ایران گسترش‏ دارد.

تبصره 2 ـ محدوده جغرافیایی فعالیت تشکل محلی موضوع ماده (21) یک روستا یا محله شهری است.

ماده 4 ـ تشکلهایی ‏ که موضوع فعالیت آنها مشترک است در صورت وجود شرایط ‏ زیر می‌توانند تقاضای تشکیل شبکه در سطوح ‏ ملی ‏ یا استانی کنند:

الف ـ حداقل پنج تشکل باشند.

ب ـ حداقل دو سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد.

پ ـ به وظیفه مندرج در ماده (31) عمل کرده باشند.

تبصره ـ تشکلهایی که در سطح بین‏المللی فعالیت می‏کنند نمی‏توانند تقاضای تشکیل شبکه کنند.

ماده 5 ـ نهادهای مدنی خارجی که دریکی از کشورهای جهان رسماً به ثبت رسیده‏ و ماهیت اجتماعی دارند می‏توانند در صورت داشتن شرایط مربوط و اخذ پروانه فعالیت با رعایت این آیین‌نامه و به‌خصوص مواد (23) و (24) در ایران فعالیت کنند.

ماده 6 ـ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها به‌عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری و توسعه تشکلها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل و دبیرخانه آن به ‏ ترتیب در وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر می‌شود.

ماده 7 ـ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها که دراین آیین‌نامه «شورای ملی» نامیده می‌شود، مرکب از معاون اجتماعی وزیر کشور به‌عنوان رییس، نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمان‏های حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و معاونت‏های امور زنان و خانواده و حقوقی رئیس‌جمهور و حسب مورد دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و چهار نماینده منتخب از تشکل‏های ملی و منطقه‏ای است.

تبصره ـ نحوه انتخاب و مدت عضویت نمایندگان تشکلهای عضو شورای ملی بر اساس دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

ماده 8 ـ وظایف و اختیارات شورای ملی به شرح زیر است:

الف ـ تعیین سیاست‏های‏ ترویجی، تشویقی و فرهنگ‏سازی برای تعمیق، ارتقا و نهادینه کردن مشارکت اجتماعی مردم از طریق تشکل‏ها.

ب ـ هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی به‌منظور ظرفیت‏سازی، ساماندهی و توانمندسازی برای توسعه تشکل‏ها و نظارت بر آنها.

پ ـ رسیدگی به اعتراضات تشکل‏‏ها از شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاه‌های اجرایی ذی‏ربط.

ت ـ نظارت ‏بر فعالیتها و عملکرد تشکل‏های ‏ملی و منطقه‏ای و بررسی و اعلام ‏نظر در مورد تخلف‏ها و گزارشهای رسیده از عملکرد تشکلها.

ث ـ اعلام نظر و تصمیم‏گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکلهای ملی و منطقه‏ای و شبکه‌های موضوع ماده (4).

ج ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه در سطح کشور.

تبصره ـ مصوبات شورای ملی با تأیید وزیر کشور در حدود وظایف موضوع این ماده و رعایت قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می‌شود و دبیر شورای ملی، مسؤولیت ابلاغ، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و ارائه گزارش به شورای ملی را بر عهده دارد.

ماده 9 ـ شورای ‏استانی توسعه و حمایت از تشکل‏ها که دراین آیین‌نامه «شورای استانی» نامیده ‏می‏شود، مرکب‏ از معاون ذی‌ربط استاندار به‌عنوان رییس، نمایندگان ادارات ‏کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت ‏محیط‌‏زیست و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان و دستگاه یا دستگاه‌های تخصصی استانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از تشکل‏های استانی است.

ماده 10 ـ وظایف و اختیارات شورای استانی به شرح زیر است:

الف ـ اجرای مفاد این آیین‌نامه در سطح استان.

ب ـ اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای ملی.

پ ـ نظارت‏ بر عملکرد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استانی به‏منظور اجرای این آیین‌نامه و مصوبات شورای‏ ملی.

ت ـ حمایت از مشارکت تشکل‏های استانی در فرآیند توسعه پایدار استان.

ث ـ اعلام نظر و تصمیم‏گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکل‏های استانی.

ج ـ بررسی و تصمیم‏گیری در مورد گزارشهای ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای ‏استانی درباره عملکرد یا تخلفات تشکل‏های استانی.

چ ـ تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان در خصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل‌واگذاری استان.

ح ـ تعیین سیاست‏های حمایتی برای توان‏افزایی و توسعه کمی و کیفی تشکل‏های استانی.

خ ـ ارائه گزارش موردی و سالانه از وضعیت کمی و کیفی توسعه تشکل‏های استانی، شهرستانی و محلی به شورای ‏ملی.

ماده 11 ـ شورای شهرستانی توسعه و حمایت از ‏تشکل‏ها که دراین آیین‌نامه شورای شهرستانی نامیده ‏می‏شود، مرکب ‏از فرماندار به‏عنوان رییس، نمایندگان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت‏ محیط‌زیست و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان و دستگاه یا دستگاه‌های تخصصی شهرستانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از تشکل‏های شهرستانی است.

ماده 12 ـ وظایف و اختیارات شورای شهرستانی به شرح زیر است:

الف ـ اجرای مفاد این آیین‌نامه در سطح شهرستان.

ب ـ اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای‏ ملی و شورای‏ استانی ‏مربوط.

پ ـ نظارت بر عملکرد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شهرستانی به‏منظور اجرای این آیین‌نامه و مصوبات شورای ملی و شورای استانی مربوط.

ت ـ حمایت از مشارکت تشکل‏های شهرستانی در فرآیند توسعه پایدار شهرستان.

ث ـ اعلام نظر و تصمیم‏گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکل‏های شهرستانی.

ج ـ بررسی و تصمیم‏گیری در مورد گزارشهای ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای شهرستانی درباره عملکرد یا تخلفات تشکل‏های شهرستانی.

چ ـ تعامل با دستگاه‌های اجرایی شهرستان در خصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل‌واگذاری شهرستان.

ح ـ تعیین سیاست‏های حمایتی برای توان‏افزایی و توسعه کمی و کیفی تشکل‏های شهرستانی.

خ ـ ارائه گزارش موردی و سالانه از وضعیت کمی و کیفی توسعه تشکل‏های شهرستانی و محلی به شورای ملی و شورای استانی مربوط.

ماده 13 ـ انتخاب نمایندگان تشکل‏ها برای عضویت در شوراهای استانی و شهرستانی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای ملی صورت می‏گیرد.

ماده 14 ـ درخواست تأسیس تشکل‏ها متناسب با محدوده موردنظر برای فعالیت به دبیرخانه شورای ذی‏ربط ارائه می‏شود و دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی موظف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تأسیس تشکل، نسبت به بررسی درخواست اقدام و درصورتی‌که درخواست ارائه‌شده مغایرتی با شرایط تأسیس تشکل در چارچوب مفاد این آیین‌نامه، نداشته باشد اجازه تأسیس تشکل را صادر کنند.

تبصره 1 ـ اجازه تأسیس صرفاً به معنای موافقت اولیه و موقت با درخواست صدور پروانه تشکل و طی مراحل دریافت پروانه فعالیت است و پروانه فعالیت محسوب نمی‌شود.

تبصره 2 ـ جوانان متقاضی تأسیس تشکل می‌توانند درخواست خود را برای بررسی و صدور اجازه تأسیس تشکل با رعایت ترتیبات مقرر دراین ماده به وزارت ورزش و جوانان ارائه کنند.

ماده 15 ـ پس از صدور اجازه تأسیس تشکل، هیأت مؤسس آن باید ظرف یک ماه مطابق اساسنامه خود نسبت به استقرار ارکان تشکل اقدام و اساسنامه و صورت‌جلسه مربوط به استقرار ارکان را تنظیم و برای تأیید به دبیرخانه شورای ذی‏ربط ارائه کند.

ماده 16 ـ اساسنامه تشکل باید دارای موارد زیر باشد:

الف ـ نام و عنوان و درصورتی‌که داشتن، عنوان اختصاری.

تبصره ـ عناوینی مانند سازمان که اختصاص به تشکیلات و ساختار دولتی و نهادهای حاکمیتی داشته ‏ باشد، نمی‌تواند در نام‌گذاری تشکل به ‏ کار گرفته شود.

ب ـ اهداف.

پ ـ موضوع فعالیت.

ت ـ مدت فعالیت.

ث ـ محدوده جغرافیایی و مرکز اصلی فعالیت.

ج ـ نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی.

چ ـ ارکان و تشکیلات، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای آنها.

ح ـ نحوه تعیین صاحبان امضای مجاز.

خ ـ نحوه تغییر و تجدیدنظر در مواد اساسنامه.

د ـ نحوه ارائه گزارش مالی و اجرایی به مراجع ذی‌‌ربط و ذی‌نفعان.

ذ ـ نحوه اداره تشکل.

ر ـ میزان سرمایه اولیه.

ز ـ دوره ‏ زمانی تشکیل جلسات شورای ‏ عمومی و شورای ‏ مرکزی ‏ تشکل.

س ـ نحوه تأمین منابع مالی تشکل.

ش ـ نحوه انحلال.

ص ـ مشخص ساختن وضعیت داراییها پس از انحلال.

ماده 17 ـ هیأت مؤسس،‌ شورای مرکزی، دبیر یا عناوین معادل طبق اساسنامه تشکل، باید دارای شرایط عمومی زیر باشند:

الف ـ داشتن حداقل هجده سال سن تمام.

ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ عدم وابستگی به احزاب، سازمانها و گروه‌های غیرقانونی.

ث ـ نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی به‌موجب حکم دادگاه.

تبصره ـ هیأت مؤسس تشکل باید دارای حداقل پنج عضو باشد.

ماده 18 ـ دبیرخانه شورای ذی‏ربط موظف است اقدامات اجرایی لازم را در زمان معین و در چارچوب این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن انجام دهد.

ماده 19 ـ پروانه فعالیت تشکلهایی که درخواست فعالیت در سطح ملی یا منطقه‌ای دارند درصورتی‌که اهداف و موضوع فعالیتشان به تشخیص شورای ملی از ماهیت ملی یا منطقه‌ای برخوردار باشد و توانایی آنها برای فعالیت در سطح مورد درخواست برای شورا احراز شود به‌طور موقت برای مدت دو سال صادر می‌شود و درصورتی‌که طی این مدت تشکلهای ملی در بیش از پنج استان و تشکلهای منطقه‌ای در بیش از یک استان فعالیت داشته باشند پروانه آنها به‌صورت چهارساله صادرشده و در غیر این صورت به تشکل استانی تبدیل می‌شوند.

ماده 20 ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، پروانه فعالیت تشکلها در دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی صادر و عیناً جهت ثبت رسمی به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ارسال می‌شود.

تبصره ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اعلام دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی، در خصوص انتشار آگهی ثبت و تغییرات تشکلها اقدام کند.

ماده 21 ـ تقاضای ایجاد تشکل‏های محلی که توسط حداقل سه نفر از اهالی بالای هجده سال ارائه می‌شود برای ثبت اطلاعات به بخشداری محل فعالیت ارائه می‏شود.

ماده 22 ـ بخشداری‏ها موظف‌اند پس از دریافت تقاضای ایجاد تشکل محلی نسبت به ثبت مشخصات فردی اعضا، ‌موضوع فعالیت و نشانی محل فعالیت اقدام و پس از ثبت اطلاعات، تشکل ­یادشده می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.

ماده 23 ـ به‌منظور تصمیم‏گیری و نظارت بر فعالیت تشکلهای بین‏المللی موضوع ماده (3) و نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (5) کارگروهی مرکب از معاون وزارت کشور (رییس) و نمایندگان‏ وزارت‏ امور خارجه، وزارت‏ اطلاعات و حسب ‏مورد دستگاه‏ تخصصی‏ مربوط تشکیل ‏می‌شود.

ماده 24 ـ وظایف کارگروه‏ موضوع ‏ماده (23) به‏ شرح زیر است:

الف ـ بررسی ‏و تصمیم‏گیری در مورد صدور پروانه ‏فعالیت برای ‏انجمنهای دوستی که تقاضای فعالیت برای توسعه روابط دوستانه بین ملت ایران با یک کشور خارجی در چارچوب دیپلماسی عمومی رادارند، اجازه و نحوه فعالیت سایر تشکل‏های ‏بین‏المللی موضوع ماده (3) و فعالیت تشکلهای متقاضی فعالیت در حوزه اتباع ‏بیگانه.

ب ـ بررسی و صدور مجوز در خصوص فعالیت مشترک تشکل‏ها با دولتها، سفارت‌خانه‌ها یا نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (5)، دریافت هرگونه کمک یا عقد قرارداد با دولتها، سفارتخانه‌ها و نهادهای ‏مدنی خارجی موضوع ماده (5) و سایر نهادهای ‏بین‌المللی و دایر کردن شعبه و دفتر نمایندگی در خارج از کشور.

پ ـ بررسی و صدور مجوز در خصوص فعالیت نهادهای مدنی خارجی موضوع ماده (5).

ت ـ نظارت ‏بر فعالیت تشکل‏ها و نهادهای موضوع ماده (23) و اعلام نظر در مورد تخلفات و گزارش‏های رسیده از عملکرد آنها.

تبصره 1 ـ انجمنهای دوستی موضوع این ماده تنها می‌توانند در یک کشور فعالیت کنند و اعضای آنها نیز تنها می‌توانند در یک انجمن، مسؤولیت اصلی و رسمی داشته باشند.

تبصره 2 ـ تشکل‏های بین‏المللی موضوع ماده (3) و همچنین سایر تشکل‏هایی که خواستار فعالیت موردی در سطح بین‏المللی هستند برای انجام اقدامات موضوع‌بند (ب) این ماده باید پس‏ از ارائه درخواست و دریافت مجوز مربوط اقدام‏ کنند.

ماده 25 ـ نحوه حضور و عضویت تشکلها در مجامع بین‌المللی، برقراری ارتباط با سفارتخانه‌ها یا آژانسهای وابسته به سازمان ملل متحد، فعالیت با آژانسهای وابسته به سازمان ملل متحد با دعوت از شخصیتهای خارجی و چگونگی اطلاع‌رسانی دراین موارد به مراجع مربوط، در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

ماده 26 ـ درصورتی‌که تخلف تشکل‏های موضوع ماده (23) از انجام تکالیف مربوط به اطلاع‌رسانی و دریافت مجوز از کارگروه ‏موضوع‏ ماده (23) یا انجام فعالیت در یک کشور بدون دریافت مجوز، کارگروه مذکور رسیدگی کرده و پس ‏ از استماع دفاعیه تشکل، حسب ‏ اقتضا و متناسب با تخلف، به ‏ ‏ شرح ‏ زیر صدور رأی می‌کند:

1 ـ تذکر کتبی ‏ و درج در پرونده با تعیین ‏ مهلت برای ‏ اصلاح ‏ وضعیت ‏ تشکل.

2 ـ تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه.

3 ـ درخواست انحلال تشکل متخلف از دادگاه صالح.

تبصره ـ کارگروه ‏ مذکور موظف ‏ است در زمان ‏ رسیدگی، از تشکل ذی‌نفع برای ‏ حضور در جلسه و ارائه دفاعیات دعوت ‏ کند.

ماده 27 ـ نهاد‏های مدنی خارجی موضوع ماده (5) برای فعالیت در ایران باید مدارک زیر را به کارگروه ‏موضوع‏ ماده (23) ارائه و موافقت کارگروه مذکور را تحصیل کنند:

الف ـ درخواست کتبی با تعیین محدوده زمانی و مکانی حضور و فعالیت در ایران.

ب ـ اساسنامه و آگهی ثبت و ترجمه رسمی آن.

پ ـ موضوع فعالیت موردنظر.

ماده 28 ـ کارگروه ‏موضوع‏ ماده (23) پس‏ از دریافت مدارک موضوع ماده (27) نسبت ‏به بررسی درخواست اقدام و ضمن احراز غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی بودن درخواست دهنده و عدم مغایرت فعالیت‌ اعلام‏شده با قوانین و مقررات ایران تصمیم‏گیری می‏کند.

ماده 29 ـ تشکلها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن، از حقوق زیر برخوردار می‌شوند:

الف ـ مشاوره، اظهارنظر و ارائه پیشنهاد راهکارها به دستگاه‌های اجرایی متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل.

ب ـ دیده‌بانی و نظارت بر عملکرد سایر بخشهای جامعه درزمینهٔ فعالیت تخصصی خود.

پ ـ ارائه خدمات اجتماعی حسب تخصص و حوزه فعالیت.

ت ـ مشارکت در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و

سازمانهای بین‌المللی مورد تأیید کارگروه ‏موضوع‏ ماده (23) و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها.

ث ـ عقد تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم ‏ از دولتی و غیردولتی داخل ‏ و خارج مطابق قوانین و مقررات ‏جاری ‏ کشور.

ج ـ برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در جهت تحقق اهداف تشکل پس از کسب مجوز از مراجع قانونی مربوط.

چ ـ ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اینترنتی و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح ـ دادخواهی در مراجع قضایی، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط.

ماده 30 ـ تشکل موظف است منابع تأمین هزینه‌های خود را با رعایت ضوابط این آیین‌نامه در اساسنامه تعیین کند.

ماده 31 ـ تشکل موظف است دریافتها و پرداختهای خود را از طریق حساب بانکی صورت دهد و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کند.

ماده 32 ـ تقسیم اموال و مازاد درآمد تشکل در میان مؤسسان، اعضا و مدیران قبل از انحلال ممنوع است.

ماده 33 ـ تشکل موظف است امکان دسترسی بازرسان دبیرخانه شورای ذی‌ربط را به اطلاعات و اسناد خود در حضور نماینده تشکل و صرفاً در محل دفتر تشکل فراهم کند.

ماده 34 ـ درصورتی‌که دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و یا شهرستانی رأساً یا از طریق دستگاه‌های اجرایی تخصصی، تخلفات و یا خروج از شرایط تأسیس تشکل را احراز کند گزارش مستند مربوط را به شورای ذی‌ربط ارائه می‌کند و این شورا پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه‌شده و پس از استماع دفاعیه تشکل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زیر صدور رأی می‌کند:

1 ـ تذکر کتبی و درج در پرونده با تعیین مهلت برای اصلاح وضعیت تشکل.

2 ـ تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه.

3 ـ درخواست انحلال تشکل متخلف توسط شورای ملی از دادگاه صالح.

تبصره 1 ـ تشکلها می‌توانند مراتب اعتراض خود را از تصمیم شورای شهرستان به شورای استان و از تصمیم شورای استان به شورای ملی ارائه کنند.

تبصره 2 ـ دبیرخانه شورای ذی‌ربط موظف است در زمان رسیدگی به گزارش تخلف یا شکایت، از تشکل ذی‌نفع برای حضور در جلسه و ارائه دفاعیات دعوت به عمل آورد.

ماده 35 ـ دستگاه‌های ‏ اجرایی موظف‌اند به‌منظور تحقق اهداف این آیین‌نامه و کمک به توسعه مشارکت ‏ تشکلها در امور اجتماعی، نسبت به شناسایی و واگذاری تصدیها و فعالیتهای اجتماعی قابل‌واگذاری دستگاه متبوع به تشکلها مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

ماده 36 ـ انحلال تشکل به دو شکل زیر صورت می‌پذیرد:

الف ـ انحلال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه.

ب ـ انحلال اجباری در صورت رأی دادگاه صالح یا عدم امکان تطبیق وضعیت تشکل موضوع ماده (39).

ماده 37 ـ کلیه تشکلهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه تأسیس‌شده‌اند، ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه باید نسبت به تطبیق وضعیت خود با این آیین‌نامه اقدام کنند.

ماده 38 ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، تشکلهایی که به‌عنوان مؤسسات موضوع‌بند (13) ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قصد فعالیت درزمینه‌های تصریح‌شده در ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور ـ مصوب 1359 ـ دارند در چارچوب احکام این آیین‌نامه از سازمان بهزیستی کشور پروانه فعالیت دریافت می‌کنند و به ثبت می‌رسند.

ماده 39 ـ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و ابلاغ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

به نقل از روزنامه رسمی شماره 20824 مورخ 13/6/1395

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *