برچسب: گشاده رویی
با چهره گشاده
7 مهر 1395
بدون دیدگاه

با چهره گشاده

با چهره گشاده اگر می‌بینی که عابری با جبین پر آژنگ از مقابلت عبور می‌کند اگر می‌بینی که رهگذاری عجول بی‌آنکه که گره از سگرمه‌ها باز کند یا هزار اخم‌وتخم از کنارت می‌گذرد. اگر می‌بینی که اوقات تلخیها و ناسازگاریها، حال و مجال را بر فراغت بال تنگ گرفته‌‌اند. اگر می‌بینی که هیچ لبی به…..