برچسب: گریزناپذیری
روسپی‌گری و گریزناپذیری امر اجتماعی
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روسپی‌گری و گریزناپذیری امر اجتماعی

امر اجتماعی تابعی از امر سیاسی محسوب نمی‌شود اگرچه در کوتاه‌مدت به جبر آن تن دهد. امر اجتماعی دارای سپهری گسترده‌تر از سپهر سیاسی است اما از آنجا که مؤلفه نظامی‌گری در اختیار امر سیاسی قرار دارد، کوتاه آمدن امر اجتماعی رخ می‌دهد. هم‌چون خمیری که زیر ورز رفته باشد ریخت عوض می‌کند .اما ماهیتش تغییر نمی‌کند…