برچسب: کرسی قضاوت
یک چهره شکفته
به از صد چمن گل است
۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

یک چهره شکفته
به از صد چمن گل است

مردی است تکیه داده بر کرسی قضاوت و آن هم در بالاترین سطوح شغلی اما رفتاری دارد نرم و متواضعانه و چهره ای دارد شکفته و متبسّم و در همان حال مبادی بسیاری از آداب فراموش شده در 
روابط اجتماعی.

او در مواجهه با اصحاب دعوا و ارباب رجوع و کسی که به تریبون دادرسی نزدیک می‌شود…