برچسب: کتب درسی
ورود آموزه های پیشگیری از جرم در کتب درسی
۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ورود آموزه های پیشگیری از جرم در کتب درسی

الفت گفت:
مقررات مدرن در آیین دادرسی کیفری به سازمانهای مردم نهاد این اجازه را می‌دهد که برای دفاع از منافع و حقوق عمومی و صیانت از اموال عمومی در دادرسیها به عنوان شاکی علیه تضییع کنندگان منافع عمومی اقامه دعوی کنند
…