برچسب: چالشهای فرایند قانون سازی بین الملل
شناخت «قانون سازی بینالمللی» در پرتو ملاحظه کلی قانونسازی در علم حقوق
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شناخت «قانون سازی بینالمللی» در پرتو ملاحظه کلی قانونسازی در علم حقوق

ساختارهای اساسی متفاوت در جوامع، نظامهای حقوقی و در نتیجه اشکال قانون‌سازی متفاوتی را به همراه می‌آورند. در همین راستا، با وجود برخی مبانی مشترک میان حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در زمینه‌ خلق قانون، عوامل متنوعی نظیر ویژگی تابعان حقوقی و ماهیت روابط آنان و نیز ساختار نامتمرکز و ناهمگن حقوق بین‌الملل سبب گردیده تا قانونسازی در حقوق بین‌الملل دارای مختصات و پیچیدگی متفاوتی نسبت به حقوق داخلی باشد…