برچسب: پیشگیری ازجرم
خاستگاه سیاست جنایی اسلامی در پیشگیری ازوقوع جرم و مقایسه با نظام حقوقی غرب
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

خاستگاه سیاست جنایی اسلامی در پیشگیری ازوقوع جرم و مقایسه با نظام حقوقی غرب

چکیده : مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که اندیشه پیش گیری از جرم و اصلاح مجرمین در نظامات حقوق کیفری همواره مطمح نظر بوده است، زیرا از دیدگاه حقوق کیفری، بزهکار کسی است که بر اثر ارتکاب جرم مستحق مجازات است نمودی از واکنش اجتماعی فایده نگر است که از طریق مبارزه سرکوبگرانه…..