برچسب: پیشخوان دولت
پرسش و پاسخ درباره فراخوان 
تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۳۹۵

۱۳ مرداد ۱۳۹۵
3 دیدگاه

پرسش و پاسخ درباره فراخوان 
تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۳۹۵
مرکز آمار و فناوری اطلاعات، به پرسشهایی در مورد فراخوان تأسیس دفاتر الکترونیک قضایی پاسخ داده است.
این پرسش و پاسخها در درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی سایت
 www.adliran.ir انتشاریافته است و در آن به متداول‌ترین سؤالات درباره فراخوان تأسیس دفاتر الکترونیک قضایی ۱۳۹۵ پاسخ‌داده‌شده است…