برچسب: پیرنیا
حسن پیرنیا 

۱۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حسن پیرنیا 


نویسنده، سیاستمدار، دولتمرد و حقوقدان 
میرزاحسن‌خان مشیرالدوله از معاریف رجال پس از مشروطه به حساب می‌آید چنان‌که گفته اند بعد از استقرار مشروطه در ایران سه شخصیت ممتاز پدید آمدند که با حسن قبول مردم مواجه شدند یکی مستوفی‌الممالک دیگری سیدحسن مدرس و سومی همین مشیرالدوله بود…