برچسب: پژوهشگاه
شبکه نخبگانی علوم انسانی طراحی می‌شود
16 آبان 1395
بدون دیدگاه

شبکه نخبگانی علوم انسانی طراحی می‌شود

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شبکه نخبگانی علوم انسانی طراحی می‌شود رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به برنامه پژوهشگاه برای راه‌اندازی شبکه نخبگانی علوم انسانی گفت: طرح شبکه نخبگانی علوم انسانی طرحی است برای کسانی که به هر نحوی از امکانات مستقیم و غیرمستقیم پژوهشگاه استفاده می‌کنند تا برای…..