برچسب: پسماندهای ویژه و صنعتی
بررسی مدیریت پسماند در نظام حقوقی ایران
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی مدیریت پسماند در نظام حقوقی ایران

بر اساس ماده 1 قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383، جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط‌زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه ها و سازمانها، نهادهای عمومی و غیردولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت قوانین و سیاستهای قانون مذکور در مدیریت پسماند می باشند…