برچسب: پزشکی
کاربرد برهان «سبر و تقسیم» در حقوق ایران و برهان «اثبات از راه حذف» در حقوق فرانسه
10 مهر 1395
بدون دیدگاه

کاربرد برهان «سبر و تقسیم» در حقوق ایران و برهان «اثبات از راه حذف» در حقوق فرانسه

کاربرد برهان «سبر و تقسیم» در حقوق ایران و برهان «اثبات از راه حذف» در حقوق فرانسه نویسندگان: محسن کاظمی، ابولقاسم نقیبی چکیده: سبر و تقسیم روشی است که فقها برای رسیدن به علت در قیاس مستنبط ‌العله استفاده می‌کنند. ازآنجاکه نتیجه این روش افاده ظن می‌کند و نه افاده علم، لذا تقریباً محجور مانده…..