برچسب: پاسخگویی
نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه
24 اسفند 1395
بدون دیدگاه

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواستها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است…

مفهوم‌شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران
17 اسفند 1395
بدون دیدگاه

مفهوم‌شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواستها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است…

ظرفیتها و موانع اتحادی اروپا در ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکتهای فراملی
26 بهمن 1395
بدون دیدگاه

ظرفیتها و موانع اتحادی اروپا در ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکتهای فراملی

امروزه افزایش نقش و ظرفیت شرکتهای فراملی از یک‌سو و عدم پاسخ‌گویی آنها از سوی دیگر سبب شده است که امکان نقض حقوق بشری از سوی این شرکتها به یکی از دغدغه‌های مدافعان حقوق بشر تبدیل شود …

پاسخگویی دولت جایگاه، ارکان و پیش‌شرط‌ها
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

پاسخگویی دولت جایگاه، ارکان و پیش‌شرط‌ها

پاسخگویی دولت جایگاه، ارکان و پیش‌شرط‌ها     نویسندگان: محمد جلالی؛ زهرا اژئر چکیده پاسخگویی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌‌های حکمرانی مطلوب همواره موردتوجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم…..