برچسب: وضعیت مطلوب
تعارض اشتغال زن با وظایف همسری و مادری
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعارض اشتغال زن با وظایف همسری و مادری

یکی از شاخصهای پیشرفت فرهنگی‌‌، ‌‌‌‌‌میزان اشتغال زنان ‌است. با توجه به جواز اشتغال زنان و این‌که اشتغال مستلزم خروج از منزل است‌‌، ‌‌‌‌‌این مقاله ضمن آسیب‌شناسی اشتغال زنان در صدد تبیین وضعیت مطلوب اشتغال زنان با رویکرد پیشرفت فرهنگی منطبق با عرف و ارزشهای دینی جامعه و با هدف رسیدن به حیات طیبه است تا تعارض موجود میان اشتغال زنان و وظایف مادری و همسری را مورد بررسی قرار دهد…