برچسب: ورزش جانبازان و معلولان
قوانین جدید برای ایجاد مناطق آزاد
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

قوانین جدید برای ایجاد مناطق آزاد

کمیسیون تلفیق تصویب کرد: قوانین جدید برای ایجاد مناطق آزاد   سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم از وضع مقررات جدید برای ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در این کمیسیون خبر داد. دنیای حقوق: محمد خدابخشی اظهار کرد: به‌موجب مصوبه روز دوشنبه 10/8/1395 کمیسیون تلفیق برنامه ششم ایجاد هر نوع منطقه…..